این عکسها متعلق به پارک شاهنشاهی در تهران است

Shahanshahi Park in Tehran  
با تشکر از دوست عزيزم تآري برآي گرفتن اين عکسهآي
خآطره انگيز
این فیلم در مورد خانه ما در ایران است با تشکر از دوست
عزیزم تاری برای گرفتن این عکسهای زیبا
با تشکر از دوست خوبم تاری برای فرستادن این عکسهای زیبا از
ایران