This video features
Petra.
(60 minute
presentation)
This video features
Moses stone.
(20 minute
presentation)
این فیلم درمورد دیدار من از
پترا یکی از قدیمی ترین
شهرهای دنیا است
این شهر به گفته بعضیها باید
بوده جزو یکی از عجایب دنیا
باشد
این فیلم مهلی را نشان میدهد که حضرت
موسا با زدن عصایش به تخته سنگی که در
فیلم مشاهده می نماید به دستور خدا اب از
این سنگ بیرون امد و چشمه ای را به راه
انداخت که تا به امروز اهالی اطراف از
این چشمه اب بر می دارند
مقبره حضرت موسا دراین
کوهی که مشاهده می کنید
درهمان محوته ای که من
ایستاده ام قرار دارد اما کسی به
درستی نمی داند در کجا
The grave of prophet Mosses
is located around the area that
I am standing. No one knows
exactly where prophet moses
was buried.